top of page
1.png

New set up for Envoy internet gateway

เชื่อมต่อ Envoy-S ของคุณอีกครั้งด้วย WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) Reconnecting your Envoy-S with WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Follow the below steps to determine if you have WPS (Wi-Fi Protected Setup), which lets you pair your Gateway with your router without entering a network ID or password. ทำ ตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูว่าคุณมี WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) หรือไม่ ซึ่งช่วยให้คุณจับคู่เกตเวย์กับเราเตอร์โดยไม่ ต้องป้อน ID เครือข่ายหรือรหัสผ่าน If your router does not have this button, try reconnecting your Gateway using the manual Wifi Setup. หากเราเตอร์ของคุณไม่มีปุ่มนี้ ให้ลองเชื่อมต่อเกตเวย์ของคุณอีกครั้งโดยใช้การตั้งค่า Wifi ด้วยตนเอง Follow these steps to get your Gateway back online:

ทำ ตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้เกตเวย์ของคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง:

1. Locate your home's internet router/ค้นหาเราเตอร์อินเทอร์เน็ตในบ้านของคุณ

2. See if your router has a WPS symbol near one of its buttons, like in the images below/ดูว่าเราเตอร์ของคุณมี สัญลักษณ์ WPS ใกล้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือไม่ ดังในภาพด้านล่าง

Check if the connection was successful/ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสำ เร็จหรือไม่ Within two minutes, does the top LED with the cloud icon light up solid green?/ ภายในสองนาที ไฟ LED ด้านบนที่มีไอคอนรูปเมฆจะสว่างเป็นสีเขียวทึบหรือไม่

If it lights up solid green: Congratulations! You're back online. Your system now needs to re-sync, which can take anywhere from an hour to a few days depending on how long your system was offline. ถ้ามันสว่างเป็นสีเขียวทึบ คุณกลับมาออนไลน์แ ล้ว ตอนนี้ระบบของคุณจำ เป็นต้องซิงค์ใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงถึง สองสามวัน ขึ้นขึ้ อยู่กับระยะเวลาที่ระบบของคุณออฟไลน์

If your router does not have this button, try reconnecting your Gateway using the manual Wifi Setup. หากเราเตอร์ของคุณไม่มีปุ่มนี้ ให้ลองเชื่อมต่อเกตเวย์ของคุณอีกครั้งโดยใช้การตั้งค่า Wifi ด้วยตนเอง Follow these steps to get your Gateway back online: ทำ ตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้เกตเวย์ของคุณกลับมาออนไลน์อี อีกครั้ง: 1. Locate your home's internet router/ค้นหาเราเตอร์อินเทอร์เน็ตในบ้านของคุณ 2. See if your router has a WPS symbol near one of its buttons, like in the images below/ดูว่าเราเตอร์ของคุณมี สัญลักษณ์ WPS ใกล้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือไม่ ดังในภาพด้านล่าง 1. Press and hold the WPS button on the wireless router for two seconds. On many routers, the WPS button flashes at this point. 2. Quickly (within two minutes), return to the Gateway. Press and hold the Gateway WPS button below the phone icon for 5 seconds. WPS mode will not be enabled if the button is held for less than 5 seconds. When WPS mode is enabled the LED next to the phone icon will flash green. 1. กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สายค้างไว้เป็นเวลาสองวินาที บนเราเตอร์หลายตัว ปุ่ม WPS จะกะพริบ ณ จุดนี้ 2. กลับไปที่เกตเวย์ กดปุ่ม Gateway WPS ใต้ไอคอนโทรศัพท์ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที โหมด WPS จะไม่เปิดใช้งานหากกดปุ่ม ค้างไว้น้อน้ ยกว่า 5 วินาที เมื่อเปิดใช้งานโหมด WPS ไฟ LED ถัดจากไอคอนโทรศัพท์จะกะพริบเป็นสีเขียว

Why don't I see my production data even after my Gateway has been reconnected to the internet? Don't worry if you don't see your production data or the top light of the Gateway is red, even after reconnecting your Gateway back to the internet. It takes some time for the backed-up data to sync up with the Enphase Cloud. Typically it takes about 1 hour for each day of your Gateway being offline. For example, if your Gateway was offline for 30 days your system should fully sync up in about 30 hours. หากคุณไม่เห็นข้อมูลการผลิตของคุณ หรือไฟด้านบนของเกตเวย์เป็นสีแดง แม้ว่าจะเชื่อมต่อเกตเวย์ของคุณกลับเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม ข้อมูลที่สำ รองไว้จะใช้เวลาสักพักในการซิงค์กับ Enphase Cloud โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในแต่ละวันที่ Gateway ของคุณออฟ ไลน์ ตัวอย่างเช่น หากเกตเวย์ของคุณออฟไลน์เป็นเวลา 30 วัน ระบบของคุณควรซิงค์โดยสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง

เชื่อมต่อ Envoy S หรือ IQ Gateway ของคุณอีกครั้งโดยใช้การตั้งค่า Wi-Fi ด้วย ตนเอง Reconnecting your Envoy S or IQ Gateway using manual Wi-Fi setup

Follow these steps to get your Gateway back online/ทำ ตามขั้นขั้ ตอนเหล่านี้เพื่อพื่ให้เห้กตเวย์ขย์ องคุณคุ กลับมาออนไลน์อีกอีครั้ง

Step 1: Enable Gateway AP mode/ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานโหมดเกตเวย์ AP

Briefly press and release (do not hold) the AP mode button on your Gateway. Doing this will enable AP Mode (access point mode) on your Gateway, creating a wireless network you can join with your phone or laptop. กดและปล่อยสั้นๆ (อย่ากดค้างไว้) ปุ่มโหมด AP บนเกตเวย์ของคุณ การทำ เช่นนี้จะเปิดใช้งานโหมด AP (โหมดจุดเข้าใช้งาน) บนเกตเวย์ของ คุณ สร้างเครือข่ายไร้สายที่คุที่ คุณสามารถเข้าร่วมด้วยโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณ The AP mode LED (The second LED next to the phone icon) should light up solid green to indicate your Gateway is currently in AP mode. ไฟ LED โหมด AP (ไฟ LED ที่สองถัดจากไอคอนโทรศัพท์) ควรสว่างเป็นสีเขียวทึบเพื่อระบุว่าเกตเวย์ของคุณอยู่ในโหมด AP ในปัจจุบัน

4.png

Do not long press. Doing so will enable the WPS mode. If you accidentally pressed the button for too long, don't worry. The WPS pairing will timeout in two minutes. If your Wi-Fi router has a WPS button on it, you can also try reconnecting your Gateway using the WPS method. อย่ากดนาน. การทำ เช่นนั้นจะเป็นการเปิดใช้งานโหมด WPS หากคุณเผลอกดปุ่มนาน เกินไป ไม่ต้องกังวล การจับคู่ WPS จะหมดเวลาในสองนาที หากเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณมีปุ่ม WPS คุณสามารถลองเชื่อมต่อเกตเวย์ของคุณอีกครั้ง โดยใช้วิธี WPS

Step 2: Connect your phone/laptop to the Gateway/ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อโทรศัพท์/แล็ปท็อปของคุณเข้ากับเกตเวย

Navigate into your phone's or laptop's Wi-Fi settings and connect to the Wi-Fi network titled Envoy_XXXXXX, where "XXXXXX" is the last six digits of your Gateway's serial number. นำ ทางไปยังการตั้งค่า Wi-Fi ในโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณ และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ชื่อว่า Envoy_XXXXXX โดยที่ "XXXXXX" คือตัวเลขหกหลักสุดท้ายของหมายเลขซีเรียลของ Gateway ของคุณ

Keep note of the last 6 digits (The "XXXXXX" part) of your Gateway's serial number. It will come in handy a bit further in this troubleshooting process. จดบันทึกตัวเลข 6 หลักสุดท้าย (ส่วน "XXXXXX") ของหมายเลขซีเรียลของเกตเวย์ของคุณ มันจะมี ประโยชน์อี กเล็กน้อยใ น้ นกระบวนการแก้ไขปัญหานี้

5.png

Now open a browser on your device (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.), and in the address bar, type in

172.30.1.1 (Don't forget the dots!).

ตอนนี้เปิดเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ ของคุณ (Chrome, Internet Explorer, Firefox ฯลฯ ) และในแถบที่อยู่ให้พิมพ์ 172.30.1.1 (อย่าลืมจุด!)

Doing so will bring you to the Gateway Configuration page./การทำ เช่นนั้นจะนำ คุณไปสู่หน้าน้การกำ หนดค่าเกตเวย์

Step 3: Forget the old Wi-Fi network./ขั้นตอนที่ 3: ลืมเครือข่าย Wi-Fi เก่า

If your system is currently not connected to any Wi-Fi network, you can skip this and jump ahead to step 4. หากระบบของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใด ๆ คุณสามารถข้ามขั้นตขั้ อนนี้และข้ามไปยังขั้นขั้ ตอนที่ 4 ได้

On the Gateway Configuration page, tap on Wi-Fi in the Monitoring pane. When prompted, provide the Gateway Username (envoy) and password (last six digits of the Gateway's serial number). ในหน้าน้การกำ หนดค่าเกตเวย์ ให้แตะ Wi-Fi ในบานหน้าน้ต่างการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้ง ให้ระบุชื่อผู้ใช้เกตเวย์ (ทูต) และรหัส ผ่าน (ตัวเลขหกหลักสุดท้ายของหมายเลขซีเรียลของเกตเวย์)

8.png

On the Wi-Fi configuration page, select More Info > Click Forget this Network > Click Forget. ในหน้าน้การกำ หนดค่า Wi-Fi ให้เลือกข้อมูลเพิ่มเติม > คลิกลืมเครือข่ายนี้ > คลิกลืม

9.png

Doing this will disconnect the Gateway from any previously connected Wi-Fi networks enabling it to be connected to a new network. การทำ เช่นนี้จะยกเลิกการเชื่อมต่อเกตเวย์จากเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อก่อนหน้าน้นี้ ทำ ให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ได้

Step 4: Connect the new Wi-Fi network./ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ใหม่

Tap the View Networks button, then select your home network from the list of available networks. แตะปุ่มดูเครือข่าย จากนั้นเลือกเครือข่ายในบ้านของคุณจากรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

10.png

If your home WiFi does not show up in the above list, check if the Gateway is in range of your Home WiFi network.

หาก WiFi ที่บ้านของคุณไม่แสดงในรายการด้านบน ให้ตรวจสอบว่าเกตเวย์อยู่ในช่วงของเครือข่าย Home WiFi ของคุณหรือไม่

Enter the password for your home network and tap Connect/ป้อนรหัสผ่านสำ หรับเครือข่ายในบ้านของคุณแล้วแตะ เชื่อมต่อ

11.png

Check if the connection was successful./ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสำ เร็จหรือไม

Envoy S/ IQ Gateway

If the top LED light against the cloud icon lights up solid green; Congratulations! You're back online. Why is my Gateway LED still red and why don't I see my production data even after my Gateway has been reconnected to the internet? หากไฟ LED ด้านบนตัดกับไอคอนคลาวด์จะสว่างเป็นสีเขียวทึบ คุณกลับมาออนไลน์แ ล้ว เหตุใด Gateway LED ของฉันฉั จึงเป็นสีแดง และเหตุใดฉันฉั จึงไม่เห็นข้อมูลการผลิตของฉันฉั แม้ว่า Gateway ของฉันฉั จะเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตอีกครั้งแล้วก็ตาม It takes some time for the backed-up data to sync up with Enphase Cloud. Typically it takes about 1 hour for each day of your Gateway being offline. For example, if your Gateway was offline for 30 days your system should fully sync up in about 30 hours. ข้อมูลที่สำ รองไว้จะใช้เวลาสักพักในการซิงค์กับ Enphase Cloud โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในแต่ละวันที่ Gateway ของคุณออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น หากเกตเวย์ของคุณออฟไลน์เป็นเวลา 30 วัน ระบบของคุณควรซิงค์โดยสมบูรณ์ภ ายในเวลา ประมาณ 30 ชั่วโมง

bottom of page