top of page

Huawei String Inverter

3.png

ระบบการทำงานของ 
String inverter

โซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ HUAWEI ใช้เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 98.6% ระบายความร้อนด้วย Heat Sink ขนาดใหญ่ด้านหลัง ถูกออกแบบมาพร้อมระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน เป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่ต้องสัมผัส ไม่ต้องการการบำรุงรักษา และมี Reliability สูง สามารถเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า ที่เรียกว่า ระบบ “Ongrid”

9.png

ทำไมต้อง HUAWEI STRING INVERTER

2.png
3.png

เริ่มประหยัดพลังงานวันนี้

Call 

+66 (0) 83 008 6560

Email 

Follow

1.png
2.png
bottom of page